Poděkování

Kromě našeho týmu na výzkumném projektu Dovyko spolupracovalo nespočet dalších lidí, kterým bychom tímto chtěli poděkovat.

V první řadě se jedná o rodiče, kteří se zúčastnili sběru dat, ať už v podobě vyplnění dotazníku, či návštěvou u nás v laboratoři. Bez nich by tento projekt nemohl vzniknout, a jsme jim proto velice vděční za jejich zájem a čas, který nám věnovali.

Dále bychom rádi poděkovali všem pediatrům a praktickým lékařům pro děti a dorost. Jejich pomoc při nabírání účastníků-rodičů byla nepostradatelnou součástí celého projektu a bez nich by nebylo možné nasbírat takový počet participantů. Velký dík patří předsedovi Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost regionu Praha MUDr. Milanu Cabrnochovi, MBA., MUDr. Kláře Vitoušové Procházkové a MUDr. Romaně Benešové, kteří rozšířili povědomí o projektu mezi své další kolegy. Dále pak:

MUDr. Veronice Rákosníkové, Dr. med. Karolině Banghové, MUDr. Ivaně Rymešové, MUDr. Monice Kolské, MUDr. Ivě Fardové, MUDr. Barbaře Taušové, MUDr. Lence Hoňkové, MUDr. Miroslavě Sulovcové, MUDr. Kláře Fiala, MUDr. Romaně Benešové, MUDr. Zuzaně Hábové, MUDr. Barboře Dudové, MUDr. Lence Chudomelové, MUDr. Veronice Fantové, MUDr. Radce Malinské, MUDr. Agnieszce Podstolské, MUDr. Silvii Knoppové, MUDr. Sylvě Draxlové, MUDr. Daniele Rittichové, MUDr. Barboře Fišárkové, MUDr. Aleně Linkové, MUDr. Janě Hulcové, MUDr. Veronice Šípové, MUDr. Tereze Nováčkové, MUDr. Lence Škrhové, MUDr. Janě Novákové, MUDr. Pavlu Mindzakovi, MUDr. Ivaně Němečkové, MUDr. Evě Rydvanové, MUDr. Marcele Čejkové, MUDr. Haně Šerhantové, MUDr. Zdeňku Skalickému, MUDr. Daně Michalíkové, MUDr. Aleně Hrbáčové, MUDr. Jiřině Alšové, MUDr. Ivaně Kobrlové, MUDr. Janu Němečkovi, MUDr. Dagmar Karbanové, MUDr. Evě Dolistové, MUDr. Janě Mathonové, MUDr. Beátě Philipové, MUDr. Pavle Kolkové, MUDr. Libuši Bláhové, MUDr. Monice Lázničkové, MUDr. Leopoldu Sedláčkovi, MUDr. Jarmile Venosové, MUDr. Daně Rosypalové, MUDr. Ivetě Svobodové, MUDr. Kateřině Bajerové, MUDr. Radimovi Petro, MUDr. Jarmile Vospělové, MUDr. Pavlíně Zaoralové, MUDr. Ivetě Vaculíkové, MUDr. Andree Zástěrové, MUDr. Adrianě Novákové, MUDr. Heleně Gastové, MUDr. Janě Gurné, MUDr. Jitce a Liborovi Válkovým, MUDr. Ireně Šustové, MUDr. Petru Kopeckému, MUDr. Lence Kvapilové, MUDr. Haně Krausové, MUDr. Jiřímu Reintingerovi, MUDr. Heleně Kadlecové, MUDr. Renátě Růžkové Adamovské, MUDr. Tomáši Radovi, MUDr. Miluši Ryjáčkové, MUDr. Zlatku Marinovovi, MUDr. Michaele Trnkové, MUDr. Naději Kočnarové, MUDr. Barbaře Čvančarové, MUDr. Marii Řehákové, MUDr. Liliji Burianové, MUDr. Markétě Šrankové, MUDr. Jitce Dočkalové, MUDr. Blance Říháčkové.

Také bychom chtěli poděkovat našemu aplikačnímu garantovi, Pediatrické klinice 2. LF UK a Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Motol, jmenovitě prof. MUDr. Janu Leblovi, CSc., a Mgr. Zuzaně Kocábové, PhD., za pomoc při sestavování dotazníku a při následném normování.

Konečně děkujeme také Technologické agentuře ČR, která celý projekt financuje.