Dovyko a MB-CDI

Dovyko neboli Dotazník vývoje komunikace je česká adaptace původního amerického dotazníku MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, který slouží jako nástroj pro rodiče, ale i dětské lékaře, logopedy a další specialisty a zachycuje důležité informace o rozvíjejících se schopnostech dětí v oblasti raného jazyka, včetně porozumění slovní zásobě, produkce řeči, gest a gramatiky.

Dotazník se opírá o informace od rodičů, kteří jsou ve sledovaném raném období nejlepším zdrojem informací o dítěti. Metoda  umožňuje ověřit, zda děti v určitém věku splňují odpovídající očekávání ve vývoji slovní zásoby a některých dalších aspektů používání jazyka. Velikost slovní zásoby jakožto nejnápadnější projev osvojování jazyka je totiž důležitým indikátorem mentálního vývoje. Pomocí dotazníkové metody tak lze včas identifikovat děti se zvýšeným rizikem vývojových poruch řeči. 

V současnosti existuje Dotazník vývoje komunikace Dovyko II, což je normovaná verze CDI, konkrétně jeho formy Words and sentences, určená pro děti od 16 do 30 měsíců. Na Psychologickém ústavu AV ČR zároveň nyní vyvíjíme dotazník Dovyko I, který bude odpovídat americké verzi určené pro děti od 8 do 18 měsíců označované jako Words and gestures.

Využití dotazníků

Dotazníky nabízí početné spektrum témat, pro která ho výzkumníci a výzkumné týmy mohou využít. Obecně jde o studie z oblasti psycholingvistiky, vývojové psychologie či neurověd a jiných lingvistických, medicínských nebo psychologických subdisciplín, ve kterých se využívají výzkumná data v oblasti jazykového vývoje u dětí ve věku 8 až 30 měsíců, ať už jde o počet slov, gesta, či začátky gramatiky.

Konkrétní výzkumy se mohou zaměřit například na:

 • monolingvní děti v češtině, mezijazykové srovnání slovní zásoby a jiných aspektů češtiny oproti jiným jazykům;
 • bilingvní děti a jejich srovnání s monolingvními;
 • děti s opožděným vývojem řeči (tzv. late talkers);
 • děti s vývojovou či genetickou poruchou (Downův syndrom, poruchy autistického spektra aj.);
 • dvojčata a porovnání jejich jazykového vývoje;
 • děti z různých rodinných prostředí (se zaměřením na faktory, jako je vzdělání matky a otce, socioekonomická třída, počet sourozenců, předčasný porod aj.).

Jak nás citovat

Pokud ve své studii plánujete využít oficiální, volně dostupný Dotazník vývoje komunikace (Dovyko), budeme velmi rádi. Zároveň budeme vděční, když nám na e-mail napíšete něco málo o vašem výzkumu.

V případě, že využijete Dovyko II (Slova a věty), použijte prosím následující citaci:

 • Smolík, F., Turková, J., Marušincová, K. & Malechová, V. (2017). Dotazník vývoje komunikace II. Dovyko II. Dotazník pro diagnostiku jazykového vývoje ve věkovém rozmezí 16 až 30 měsíců. Příručka a normy. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

V případě, že využijete Dovyko I (Slova a gesta), je citace následující: 

 • Bude doplněno, případně se informujte na našem e-mailu, vyzkum.jazyka@gmail.com/ paillereau@praha.psu.cas.cz.

Jak postupoval český tým

Příprava dotazníku Dovyko I

Článek o sestavování dotazníku Dovyko I je stále v přípravě, zde tedy předkládáme alespoň základní shrnutí našeho postupu.
 

Současná podoba dotazníku Dovyko I – konkrétní položky zařazené do dotazníku i struktura dotazníku – je výsledkem komplexního prepilotního šetření a dále dvou pilotních administrací dotazníku, přičemž po každém z kroků se podoba dotazníku analyzovala a upravovala.

Příprava první podoby dotazníku

V první fázi sestavování dotazníku jsme spolupracovali s rodiči, kteří po dobu jednoho týdne zaznamenávali
slova a gesta, se kterými se při interakci se svým dítětem setkali. Na základě těchto záznamů z přirozené, každodenní komunikace mezi dítětem a rodičem jsme mohli stanovit první odhad komunikačních dovedností dětí, a tedy i vhodný rozsah dotazníku.

Dále jsme položky do dotazníku vybírali v překladech položek z dalších šesti jazykových mutací CDI[1] a také v již existujícím českém dotazníku Dovyko II. Díky provedenému deníkovému šetření od rodičů jsme mohli porovnat, kde se náš dosavadní seznam s mezinárodními variantami překrývá, a zaznamenali jsme zároveň řadu slov a gest, která se vážou specificky na české prostředí, a bude je tedy důležité do dotazníku zařadit, ačkoli se v cizích adaptacích nevyskytují (např. různé dětské hry a říkanky). 

Výsledný seznam slov jsme rozdělili do tematických kategorií, které jsme oproti mezinárodním verzím částečně upravili, především po vzoru slovenské adaptace a české adaptace pro starší děti, a také dle deníkových záznamů. Tuto podobu dotazníku jsme nejdříve konzultovali a upravovali interně, ve spolupráci s pěti psychology a lingvisty z Psychologického ústavu AV ČR – vyloučili jsme především slova typická pro cizí kultury, která pro české děti nemají tak zásadní význam (např. pláž či kiwi).

Námi upravený dotazník jsme pak předali k posouzení expertní skupině, sestávající z 1 psychologa, 1
logopeda, 2 pediatrů a 3 pedagogů z jeslí, kteří mohli na základě svých zkušeností označit položky, které nejsou pro daný věk relevantní, a vyjádřit se i k jakékoli další části dotazníku. U položek takto zredukovaného seznamu jsme ještě kontrolovali jejich frekvenci ve 4 korpusech mluveného i psaného jazyka.[2]

Dvě pilotní testování sestaveného dotazníku

První pilotní verzi dotazníku vyplnili rodiče (a jeden prarodič) 50 dětí v listopadu 2021. Výsledky tohoto šetření byly zanalyzovány a dotazník byl částečně upraven na základě toho, že některé položky byly zaškrtávány jen velmi malým procentem participantů, a také byly vyrovnány počty položek v některých více či naopak méně zastoupených částech dotazníku.

Takto byla sestavena druhá pilotní verze, kterou vyplňovali rodiče dalších 50 dětí od konce prosince 2021 do února 2022. Na základě analýzy druhého pilotu jsme dotazník upravili do finální verze, která se nyní distribuuje v tištěné i on-line podobě pro sestavení norem: položky byly upravovány opět v závislosti na frekvenci označování a rozsahu jednotlivých součástí dotazníku (u málo frekventovaných položek byla také kontrolována jejich vnitřní konzistence) a dle posouzení výzkumného týmu.

Rodiče, kteří s námi spolupracovali na pilotním i předpilotním testování, dostali za účast na projektu odměnu ve formě nákupní poukázky. 

Příprava dotazníku Dovyko 2

Pro získání informací ohledně postupu českého týmu ve vytváření dotazníků Dovyko II doporučujeme následující literaturu:

 • Votavová, K., & Smolík, F. (2010). Diagnostika rané slovní zásoby rodičovskými dotazníky:
  přehled a pilotní studie. Československá Psychologie, 54, 301–313.
 


[1] Slovenština: Kapalková, S. (2010). Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava : Slovenská asociácia logopedov;

americká angličtina: Fenson, L., Marchman, V. A., Thal, D., Dale, P., Reznick, J. S. & Bates, E. (2007). MacArthur-Bates Communicative Development Inventories: User’s Guide and Technical Manual. 2nd Edition. Baltimore, MD : Brookes Publishing Co.;

britská angličtina: Floccia, C. (2017). Data collected with the Oxford CDI over a course of 5 years in Plymouth Babylab, UK. With the permission of Plunkett, K. and the Oxford CDI from Hamilton, A., Plunkett, K., & Schafer,
G., (2000). Infant vocabulary development assessed with a British Communicative Development Inventory: Lower scores in the UK than the USA. Journal of Child Language, 27, 689-705;

francouzština: Kern, S. & F. Gayraud. (2010). IFDC. Grenoble : Les éditions la cigale (Manual and
norms, long versions);

španělština: López Ornat, S., Gallego, C., Gallo, P., Karousou, A., Mariscal, S., & Martínez, M. (2005). MacArthur: Inventario de desarrollo comunicativo. Manual y Cuadernillos. Madrid : TEA Ediciones. ISBN: 84-7174-820-7;

němčina: Szagun, G., Stumper, B. & Schramm, A.S. (2009). Fragebogen zur frühkindlichen Sprachentwicklung (FRAKIS) und FRAKIS-K (Kurzform). Frankfurt: Pearson Assessment.

[2] ORAL v1: Kopřivová, M., Lukeš, D., Komrsková, Z., Poukarová, P., Waclawičová, M., Benešová, L. & Křen, M. (2017)  ORAL: korpus neformální mluvené češtiny, verze 1 z 2. 6. 2017. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. http://www.korpus.cz;

InterCorp Czech v13: Rosen, A., Vavřín, M., Zasina, A. J. (2020) Korpus InterCorp – čeština, verze 13 z 1. 11. 2020. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. http://www.korpus.cz;

SKRIPT2012: Šebesta, K., Goláňová, H., Jelínek, T., Jelínková, B., Křen, M., Letafková, J., Procházka, P. & Skoumalová, H. (2013). SKRIPT2012: akviziční korpus psané češtiny – přepisy písemných prací žáků základních a středních škol v ČR. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. http://www.korpus.cz;

WESLALEX: Kessler, B., & Caravolas, M. (2011). Weslalex: West Slavic lexicon of child-directed printed words. http://spell.psychology.wustl.edu/weslalex.